Novosti

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Rehabilitator/ica

03.01.2022.

Na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 31. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka, i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/1432, URBROJ: 524-08-01-02/7-21-2 od 6.12.2021. godine, ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ objavljuje

NATJEČAJ za radno mjesto

1. Rehabilitator/ica-  određeno (zamjena), puno radno vrijeme – 1 izvršiteljica/izvršitelj

VIŠE o natječaju >>