Novosti

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Rehabilitator/ica

10.11.2021.

Na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 31. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka, i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/869, URBROJ: 524-08-01-02/1-21-2 od 11.10.2021. godine, ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

1. Rehabilitator/ica-  neodređeno puno radno vrijeme– 1 izvršiteljica/izvršitelj
 - neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršiteljica/izvršitelj


VIŠE
o natječaju >>