Djelatnost - usluge rehabilitacije

Centar se bavi

  • (re)habilitacijom djece oštećena sluha (dob od rođenja pa do završetka srednjoškolskog obrazovanja)
  • (re)habilitacijom djece s govorno-jezičnim teškoćama od treće godine života do polaska u prvi razred O.Š. (djeca na individualnom logopedskom tretmanu), i do završetka prvog razreda O.Š. ( djeca uključena u grupnu rehabilitaciju)
  • (re)habilitacijom djece oštećena vida i sluha (u kombinaciji)
  • savjetovanjem roditelja i ostalih članova zajednice uključenih u odgojno obrazovne procese navedenih populacija, ali i u svakodnevni život
  • pomoći pri integraciji korisnika Centra u redovne ustanove (vrtiće, škole)

Napomene

Obzirom na strukturu stručnog kadra, Centar nije adekvatan za rehabilitaciju djece dodatnim razvojinim teškoćama (poremećaji iz spektra autizma, intelektualne teškoće, poremećaji u ponašanju i sl.).

Rehabilitacija može biti individualna i/ili grupna. Rehablitacijski postupci koje nudimo su s područja logopedije, psihologije i glazbene terapije.


Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076