O stručnim djelatnicima

Dubravka Pezo Vidović
Diplomirala je 2004. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, smjer logopedija. Tijekom svog rada bavila se govorno-jezičnim teškoćama djece školske i predškolske dobi. Radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju Slava Raškaj od 2020.godine na mjestu individualnog (audio)rehabilitatora s djecom oštećena sluha i govorno-jezičnim teškoćama.
Vali Ferković-Krapić
Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, 1985. godine i stekla zvanje diplomirani psiholog, profesor. Uz bazičnu fakultetsku izobrazbu, 2012.g nakon petogodišnje edukacije pri GPTIM stječe zvanje verificiranog gestalt psihoterapeuta. Kao psiholog i gestalt psihoterapeut, u okviru svog radnog mjesta pruža psihološku pomoć i podršku djeci sa slušnim oštećenjem i govorno-jezičnim teškoćama i njihovim obiteljima kroz individualni rad i savjetovanje.
Rosanda Marin
Diplomirala je 1997. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i stječe zvanje mag. edukator rehabilitator.Radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju „Slavi Raškaj“ kao individualni audiorehabilitator.
Marta Madej
Diplomirala je psihologiju 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje stječe zvanje dipl. psiholog – profesor. Radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju „Slavi Raškaj“ kao rehabilitator.
Claudia Cvečić Štimac
Diplomirala je psihologiju u Trstu (Italija) 2003. godine te završila Školu kibernetike psihoterapije sistemski pristup 2011 godine. Osposobljena je za rad sa gluhoslijepom djecom (Hilton Perkins Institut ,Boston). Radi u Centru kao edukator-rehabilitator za gluhoslijepe, te djecu s višestrukim teškoćama u razvoju (sluh uz pridružene teškoće).
Martina Šarić Mičić
Diplomirala 2002. godine na Višoj učiteljskoj školi, smjer odgajatelj. Diplomirala 2013. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, studijski smjer socijalni rad. Radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju ‘’Slava Raškaj’’ na radnom mjestu socijalnog radnika.
Ana Fantin
Diplomirala je logopediju 2008.godine na Filozofskom fakultetu u Blagoevgradu (Bugarska) te magistrirala 2021. godine i stekla zvanje magistra kliničke logopedije. Uz studij logopedije 2011. godine stekla zvanje i magistra psihologije. Radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju Slava Raškaj od 2021.godine na mjestu logopeda.
Martina Stilin
Diplomirala je 2009. godine na Sveučilišnom dodiplomskom studiju Fonetike i Hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Radi u Dnevnom centru Slava Raškaj Rijeka na mjestu (audio)rehabilitatora s djecom oštećena sluha.
Margareta Peteš
Diplomirala 2008.godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu,smjer Logopedija.Radi u Dnevnom centru Slava Raškaj Rijeka na mjestu individualnog (audio) rehabilitatora s djecom oštećena sluha i s govorno-jezičnim teškoćama.
Kristina Jožanc Majer
Diplomirala je 2010. godine na Edukacijskom-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje mag.educ.rehab. Radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju „Slavi Raškaj“ na mjestu edukatora-rehabilitatora kao pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja.
Marina Juričević
Diplomirala 2008. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu smjer Logopedija.Radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju Slava Raškaj na mjestu individualnog (audio)rehabilitatora s djecom oštećena sluha i s govorno-jezičnim teškoćama.


Foto galerija

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076